Ändra lagen så kommunal hälso- och sjukvård får högre kvalitet och effektivitet  

Splittrat ansvar och brist på läkare drabbar hemsjukvården. Personer med olika diagnoser och många olika läkemedel, behöver en enhetligt ansvarig läkare. Det ska även finnas en politiskt antagen plan för vård och omsorg av personer med demenssjukdom i kommunen. Med en kommunalt anställd läkare skulle kvaliteten, effektiviteten och inte minst säkerheten öka.

Hälso- och sjukvård i hemmet bygger på tillgänglig vårdpersonal dygnet runt. Läkaren har det medicinska ansvaret och högsta kompetensen för ordinerad sjukvård i hemmet. Dagtid på vardagar finns oftast en ansvarig läkare på vårdcentralen att nå per telefon, samtal rörande patienter i hemsjukvård får ske mellan patienter som läkaren har uppsatt på sin bokade lista. Vården kring patienten bygger på ett team, men läkaren är kärnan. Läkaren ordinerar läkemedel, provtagningar, skriver remisser mm

Kväll, natt och helg har distriktsläkare från någon vårdcentral jour från sitt hem.

Läkaren arbetar på vårdcentral i patientens hemkommun eller närliggande kommun, men är oftast inte känd med patienten, inte heller med vilka resurser eller metoder som finns i hemsjukvården. Sjuksköterskan som kontaktar jourläkaren bör känna till patientens hälsohistoria, läkemedel, tidigare tillstånd och framtida plan för att ge läkaren ett bra underlag, detta är inte praktiskt möjligt. Då sjuksköterskorna på jourtid ansvarar för större områden i kommunen, är inte heller de kända med alla patienter. Ordinationen som läkaren ger, sträcker sig enbart över jourpasset, därefter övergår ansvaret till den patientansvarige läkaren, sjuksköterskan tar ny kontakt och beskriver problemet på nytt.

Allt sjukare patienter vårdas i ordinärt boende och i äldreboenden varför medverkan av läkare behöver förstärkas. Patienterna är lika sjuka som på sjukhuset.

När läkarn som inte tidigare haft kontakt med vare sig patient eller anhöriga konsulteras är ett ställningstagande svårt och resulterar ofta i ambulanstransport till akutmottagningen. Med nuvarande bemanning och organisation riskerar hälso- och sjukvården i kommunerna att få en lägre kvalitet än vad som skulle kunna vara möjligt. Konsekvensen med frånvaro av läkare som gör hembesök blir även långa läkemedelslistor och onödiga mediciner som kostar pengar. För äldre och sköra patienter med olika diagnoser och många läkemedel, ofta utskriva av olika läkare, finns risk att dessa inte passar ihop. Äldre har sänkt njur­funktion som gör det svårare att göra sig av med läkemedel som finns i krop­pen och kan leda till bl.a. förvirring, yrsel och fall. Regelbundna läkemedelsgenomgångar är av stor vikt, tyvärr ofta svårt p.g.a. att läkarens tid i hemsjukvården är begränsad och ibland obefintlig. Yttersta konsekvensen blir onödigt transport till vårdcentral och på kvällar, nätter och helger in till akutmottagningen.

I Hälso- och sjukvårdslagen HSL finns de grundläggande reglerna för hälso- och sjukvård. Enl. HSL § 26 omfattas inte kommunens ansvar att tillhandahålla läkare utan landstingen skall med kommunen sluta avtal om omfattningen och formerna för läkarmedverkan.

Skulle alla professioner i vårdkedjan kring patienten ha samma huvudman, skulle vården vara mer effektiv, säker och få ökad kvalitet. Effektivare då alla är kända med organisation och arbetsmetoder. Samma ärende behöver inte rapporteras flera gånger till olika läkare beroende på jour eller vardag. Kvaliteten skulle höjas generellt eftersom en färre grupp läkare i en kommun skulle arbeta på likartat sätt. Ordinationer som sätts in på jourtid skulle löpa vidare till nästa vardag utan ny bedömning och handläggning. Rapportering och samarbete inom läkargruppen skulle ske lättare. Med intimare arbete i mindre läkargrupp blir vården i sig säkrare, inte minst med tanke på kortare kommunikationsvägar. I dag sker samordningen mellan olika läkare av kommunens sjuksköterska. Ökad läkarbedömning och mer kvalificerad vård för patienten i sitt hem. Mindre antal onödiga, ansträngande och dyra transporter till akutmottagning för bedömning av läkare på jourtid. Även belastningen på akutmottagningarna skulle minska.

Andelen äldre är en växande grupp, – procenten äldre i Värmland hör till den högsta i landet. Enligt, Om Värm­länningarna, Planeringsunderlag för Landstinget i Värmland 2009 Folk­hälsa och samhällsmedicin fanns det år 2008 ett genomsnitt för Värmland på 21% av befolkningen som var 65 år eller äldre. Motsvarande för hela riket var 17.8%.

Behovet av kommunal sjuk- och äldrevård förväntas öka markant när dagens 40-talister närmar sig 80 – 90 års ålder. 

Det är angeläget att kommuner tillförs den kompetens som det innebär att anställa en överläkare med specialistutbildning, med övergripande ansvar för äldres hälso- och sjukvård i kommunalt och ordinärt boende. Därför är det viktigt med en lagändring. 

Helene Torvaldsdotter Dehring (M) ersättare i Karlstad kommunfullmäktige

Skillnaden från 2010 när jag skrev artikeln är att åldersgruppen äldre lever längre. Fram till 2040 är det 9 300 fler personer som är 80+ och äldre. Det är ytterligare ett faktum till att vi behöver mer geriatrisk kompetens och läkare i våra Värmländska kommuner.

Från Värmlands befolkning framkommer att år 2020 fanns 18 700 personer i Värmland som var 80+ och äldre. 2030 ökar gruppen med 7 100 d.v.s. till 25 800 och om 19 år d.v.s. 2040 ytterligare ökning och då finns det 28 000 personer som är 80+ i Värmland.  Källa: Värmlands befolkning 2040 – REGION VÄRMLAND. Befolkning i olika åldersklasser, år 2020, 2030 och 2040 i Värmlands län