Efter alla mina års yrkeserfarenhet i sjukvården och
tusentals möten med patienter
är det min bestämda uppfattning att
vi inte kan dra alla patienter över en kam. Den enskilde patienten och helheten är det viktigaste. Det borde vara en självklarhet att vi som är vårdpersonal lyssnaroch gör vårt bästa för att sätta oss in i patientens berättelse. Så långt som möjligt ska patientens valfrihet tas till vara.

Vi måste ha bra rutiner och kontinuerligt arbeta med förbättringar, det är en prioritet som är jätteviktig.

Tänk om det inte fanns anhöriga

Tre fjärdedelar av all vård och omsorg i Sverige ges av anhöriga. Deras insatser är ovärderliga. Jag tror inte det finns någon tydlig statistik över hur många anhöriga det finns som vårdar en närstående i Värmland men det vore värdefullt att få klarhet om detta.

Vi som arbetar i hemsjukvård, vårdcentral och sjukhus ska
samarbeta mer för att synliggörs det värdefulla arbete som anhöriga utför. Som vårdpersonal måste vi även ha som rutin att i alla led ställa frågan om det finns anhöriga med i bilden och erbjuda dem stöd här och nu.

Det finns många aktiviteter som kan underlätta en tung
och ansvarsfylld vardag, t ex avlösning i hemmet, besök och väntjänst,
anhörigcirklar, temadagar, afasistöd mm.

Alla ska inte åka in till doktorn eller till sjukhuset. När man har behov av sjukvård är primärvården, vårdcentralen, distriktsköterskan oftast det naturliga förstagångsvalet. Det är inte alltid akutmottagningen som är det bästa. Redan för femton år sedan var min övertygelse att en frisk doktor ska göra hembesök hos en sjuk patient. I dag finns det en bedömningsbil med läkare och sjuksköterska i Karlstad men min förhoppning är att denna form av sjukvård ska utvecklas mycket, mycket mer.

Det räcker inte. Vi har många goda medarbetare med en enormt god kompetens men kontinuiteten och kunskapen om hur vi ska bemöta och behandla patienter med flera kroniska sjukdomar måste öka. Mitt arbete som ledamot i Patientnämnden och de erfarenheter som där framkommer från både patienter och anhöriga, visar att det finns mer att göra och måste vi ta tillvara och använda denna statistik om händelser till utveckling och förbättringar i vården.

Patienten ska inte hamna mellan stolarna utan vårdkedjan ska vara sammanhållen. En fast läkare och kontinuitet i primärvården innebär en
viktig trygghet.

Avancerad sjukvård i hemmet. Jag vill att vi ska ha bedömningsbilar i
hela Värmland för att höja kvaliteten inom akutvården och för att patienten inte ska behöva åka till akuten i onödan.
Som jag tidigare sagt har jag sett behovet av en frisk doktor som gör hembesök hos en multisjuk och skör patient.
Nu finns läkare och sjuksköterska som utgår från Resurscentrum här i Karlstad och som gör hembesök. Min önskan är att det utvecklas till att bli fler och bli vanligare.

Multisjuka och sköra ska inte behöva åka fram och tillbaka mellan akutmottagningen och hemmet. Samarbete mellan
kommun och landsting är oerhört viktigt för att patienten inte ska falla mellan stolarna.

Barn och ungas psykiska hälsa. Det gör mig så ont när jag ser
barn och ungdomar som far illa och mår dåligt. Barnen och unga måste fångas upp snabbt. I mitt arbete som distriktsköterska har jag haft hand om BVC (barnavårdscentral) som det hette förr och gjort många hembesök hos barnfamiljer, jag har även arbetat som skolsköterska så jag vet vad viktigt  det är att hjälp och stöd sätts in tidigt.

Vuxna. Inte bara barn och unga har det jobbigt.
Ångestsyndrom, depressioner m.fl och inte minst missbruk innebär stort lidande för de som drabbas och även deras anhöriga. Våld i nära relationer där det finns ett stort mörkertal måste synliggöras och förebyggas.

Vårdpersonal ska ha fingertoppskänsla och vara lyhörda i sitt arbete med människor som har psykiska besvär och för att de ska få hjälp och stöd och tidiga insatser.

Vi måste arbeta för kraftigt minskade väntetider både till barn-
och ungdomspsykiatrin och till vuxenpsykiatrin. Vid vissa psykiska sjukdomar borde det vara möjligt att själv lägga in sig. Nolltolerans emot självmord är en självklarhet.

Digitalisering. Vi behöver många ingångar till vården för att tillgängligheten ska vara god, därför är det viktigt med digitalisering. Tänk dig småbarnsmamman som har svårt med barnvakt men behöver komma i kontakt med en doktor. Det kan hon hemma vid köksbordet, via Kry. Eller patienten som bor långt ifrån en vårdcentral som kan sitta hemma i soffan och få hjälp av en terapeut med kognitiv terapi, afasiträning av logoped er träning och rehabilitering av sjukgymnast.
Jag tror det är viktigt med olika typer av vårdkontakter.

Tillit och ansvar. Chefer ska vara närvarande, se, uppmuntra och visa förtroende för varje medarbetare. Chefer måste vara goda ledare. Medarbetarna måste ha möjlighet och känna att de kan påverka sin situation.

Kunskapsutveckling och utbildning behövs för att möta vårdens utmaningar.