Debatt
Värmlands Folkblad
Publicerad: 2014-09-10 23:51

Rusta för specialist och generalist!

Axel var dement och bosatt på ett vårdboende.

En kväll blev Axel akut sjuk och var arg över att behöva åka till sjukhuset. Han blev argare när han skulle undersökas och läkaren kunde inte hantera detta. Hade situationen blivit en annan, om läkaren haft god kunskap i hantering och bemötande av personer med åldrandets sjukdomar?

Befolkningsutvecklingen i Sverige är en utmaning. Statistiska Centralbyrån beräknar att antalet 85 år och äldre i Sverige kommer att fördubblas fram till år 2035.
Enligt SCB finns det i Värmland 273 132 personer varav 17 566 är 80 år och äldre, det vill säga cirka 6,5 procent.
Kunskapen om äldre, läkemedel, åldrandet och dess sjukdomar är i dag långt ifrån tillräcklig. Med ökad ålder ökar risken att drabbas av flera sjukdomar. De äldsta och de mest sköra drabbas hårdast. Hamnar man på en vårdavdelning, finns specialistkompetensen ofta endast på den akuta sjukdomen.

Över tid har sjukhusens vårdplatser blivit färre och vårdtiderna har minskat men enligt Socialstyrelsen har personer över 80 år lika stort behov av sjukvård som tidigare generationer. Majoriteten av äldres vård utförs i kommunerna och är numera mer komplex och tekniskt avancerad än tidigare.

I Värmland finns enligt Socialstyrelsen 11 läkare under 65 år med specialistkompetens inom geriatrik. I Sverige år 2012 fanns inom äldreomsorgen 12 306 sjuksköterskor. Av dessa hade endast 179 specialistutbildning inom geriatrik, det vill säga 1,6 procent!

Fördjupad samverkan och informationsöverföring mellan kommun och landsting är viktigt för en bra vårdkedja. För att möta morgondagens åldrande befolkning är det viktigt att all vårdpersonal, inom alla yrkeskategorier får ökad kunskap i geriatrik och gerontologi. I vården av äldre är det nödvändigt att se helheten och sätta in patientens symtom i ett större sammanhang, därför behövs även generalister.

Om multisjuka äldre också kunde erbjudas hembesök av geriatriker eller gerontolog skulle äldre sköra människor kanske slippa onödig ambulanstransport till akutmottagningarna.
Att under sin sista tid i livet skickas fram och tillbaka mellan boende och sjukhus är ovärdigt och personer som Axel får inte riskera att bli utan nödvändig vård. Att möta personer med beteendeförändring och demenssjukdom är en utmaning som kräver kunskap och ett gott förhållningssätt.

Vi moderater vill att specialistkompetenser inom åldrandet och åldrandets sjukdomar ökar och vill arbeta för hög kvalitet, tillgänglighet och trygga respektfulla möten i vården.

Henrik Samuelsson
Kandidat till Landstingsfullmäktige (m) Värmland
Kandidat till kommunfullmäktige (m) Arvika

Helene Torvaldsdotter Dehring
Kandidat till landstingsfullmäktige (m) Värmland
Ledamot kommunfullmäktige (m) Karlstad

Värmlands Folkblad
Publicerad: 2014-09-10 23:51